oferta

Dojrzałe i pełne spojrzenie na biznes.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe podejście do projektu lub przedsięwzięcia. Podejmujemy działania na każdym etapie realizacji projektu, możemy zająć się przygotowaniem firmy do napisania wniosku, możemy przygotować sam wniosek lub też rozliczyć otrzymaną dotację. Podpisanie umowy o współpracy następuje tylko wtedy gdy jesteśmy przekonani, że projekt ma szansę na dofinansowanie (motywacyjny charakter naszego wynagrodzenia). Konsultacje i doradztwo biznesowe udzielane są bezpłatnie w ramach przygotowania wniosku. Nasze honorarium jest ustalane indywidualnie, składa się z części stałej – opłaty wstępnej (wiążącej strony na etapie pisania wniosku), oraz części zmiennej opartej na prowizji od wielkości pozyskanej dotacji dla Klienta. Główną częścią wynagrodzenia jest część zmienna, która dodatkowo motywuje nas do osiągnięcia sukcesu. Dajemy gwarancję jakości naszych usług!Nasza oferta w zakresie dotacji z UE to przede wszystkim:

  • doradztwo w doborze odpowiedniego programu finansującego.
  • przygotowanie profesjonalnego biznes planu.
  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie.
  • przeprowadzanie analizy i prognozy finansowo – ekonomicznej.
  • pomoc w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników.
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji po jej zakończeniu.

Dotacje UE na rozwój biznesu
Przygotowujemy wnioski o wsparcie finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego województwa w Polsce. Umożliwiamy pozyskanie dofinansowania na doposażenie i stworzenie miejsc pracy dla istniejących przedsiębiorstw z budżetów Powiatowych Urzędów Pracy (oferujemy kompleksową obsługę procesu). Zdobywamy środki z ciekawych programów, dostępnych w ramach Lokalnych Grup Działania oraz konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności
Pomagamy w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy (oferujemy kompleksową obsługę procesu). W roku 2010 pozyskaliśmy dotacje dla kilkunastu klientów składających wnioski do stołecznych Urzędów Pracy ze skutecznością na poziomie >80 %. Dla przykładu oficjalne statystyki w Warszawie wskazują, ze tylko 14 % wniosków otrzymuje wsparcie.POIG 8.1 – „e-usługa”
Skuteczność na poziomie > 85 % . Braliśmy udział w trzech ostatnich konkursach organizowanych przez PARP. Do tej pory złożyliśmy w sumie ponad 30 projektów W roku 2010 przygotowaliśmy 15 wniosków, które w 100% przeszły etap formalny – ocena merytoryczna nadal trwa. W trakcie przygotowań do naboru 8.1 AD 2010 spotkaliśmy się z ponad czterdziestoma firmami (niektóre z tych firm cenią nas za to, że znaleźliśmy inny sposób finansowania ich projektów ze względu na niską innowacyjność e-biznesu). Ze strony Klientów otrzymaliśmy także pozytywny feedback, że warto było z nami się spotkać bo „projekt jest może i dobry ale nieinnowacyjny” – przez co wspólnie zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu na ewentualne przygotowanie wniosku który byłby zakwestionowany przez PARP).

POIG 8.2 dotacje na usprawnienie relacji B2B
Ideą przewodnią w programie 8.2 jest wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą. W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. POIG 8.1, POIG 8.2 Kto może uzyskać dofinansowanie? Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Program niedoceniany przez przedsiębiorców, który naszym zdaniem otwiera szerokie pole na udanych inwestycji. Z chęcią uczestniczymy w tym działaniu bo wymaga ono połączenia kompetencji z obszaru systemów do zarządzania, finansowania projektów oraz w pełni profesjonalnego podejścia do zarządzania projektami.


Wnioski do Urzędów Pracy
Dla osób bezrobotnych prowadzimy konsultacje w zakresie otwarcia własnej firmy. Celem jest przygotowanie skutecznego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy. Często nasza praca wykracza poza zakres naszej umowy, ponieważ przygotowujemy dla naszych Klientów analizę SWOT, określamy przewagi konkurencyjne przyszłej działalności, sporządzamy portfolio usługowe lub produktowe, badamy konkurencję na rynku wraz z poziomem cen, przygotowujemy cenniki, szacujemy koszty oraz przychody z nowej działalności., sugerujemy kanały sprzedaży Rekomendujemy także inne rozwiązania dla rozwoju zawodowego naszego Klienta.
Podsumowując:
Zapewniamy, że z takim samym zaangażowaniem podchodzimy do projektów o wartości 20 tys zł, jak i 2 mln zł. Dlaczego? Bo lubimy naszą pracę a zadowoleni Klienci to kolejni Klienci. Zakładamy, że pozyskanie dotacji to dopiero początek naszej współpracy. Większość naszych klientów trafia do nas z rekomendacji, dzięki temu ograniczamy wydatki na reklamę a nasze usługi mogą być tańsze. Abyśmy mogli dla Państwa przygotować optymalną ofertę, prosimy o przekazanie następujących informacji: cel i miejsce działania, zakres finansowy inwestycji, zakres rzeczowy oraz wzrost zatrudnienia na adres:fundusze(znak@)euro-dotacje.pl Zapraszamy do współpracy.
Pożyczki finansowe z UE
Pożyczka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ze środków Unii Europejskiej.
Możliwe pożyczki:
1. Pożyczka Pierwszy Krok
- do kwoty 30 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 6 miesięcy
2. Pożyczka Rozwój
- do kwoty 120 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 6 miesięcy. Wartość jednorazowo udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 120.000 zł na określony cel.
3. Pożyczka PROGRES
- do kwoty 300 tys. zł dla podmiotów o stabilnej pozycji rynkowej.
4. Pożyczka Pierwszy Krok Plus
- do kwoty 120 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy
5. Pożyczka Rozwój Plus
- do kwoty 500 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy. Wartość jednorazowo udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 500.000 zł na określony cel.
Przeznaczenie pożyczki:
- zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno, usługowo, handlowych,
- wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
- zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Kto może ubiegać się o pożyczkę?
- Mikro i mali przedsiębiorcy (roczny obrót nie przekraczający 10 mln euro – netto, zatrudnienie średnioroczne do 50 osób),
- Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
- przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego,
- firmy, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniają kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej,
- przedsiębiorstwa, które nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego,
- przedsiębiorcy, którzy nie zostali ukarani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
Obsługujemy także Klientów, dla których rejestrujemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.
Pomagamy także lub całościowo zajmujemy się procesem rejestracji spółek w Bułgarii, spółki na Cyprze, spółki na Litwie oraz w Słowacji. Są to kraje o ciekawych rozwiązaniach podatkowych i przede wszystkim znacznie niższych obciążeniach podatkowych.
W kwestiach związanych z rejestracją spółek, prosimy o kontakt pod numer +48 664 268 268

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty proszę wysłać ogólny opis projektu (do wstępnej analizy), na adres:

e-mail: fundusze@euro-dotacje.pl